Straynge Logo Refresh           

Brand Identity. Typography.
/ 2018

Los Angeles, California.

straynge.com or instagram

Index       ︎